akademia piłkarska karkonosze

FIO 2021

FIO 2021

fundusz inicjatyw obywatelskich
narodowy instytut wolności
Lubań
leśna

Akademia Piłkarska „MOS Karkonosze” Jelenia Góra, realizuje w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2021  projekt pn.: „Projekt Małe Ojczyzny Sudetów – Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej u podnóża Karkonoszy.  Realizacja projektu planowana jest w okresie od 02 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wielopokoleniowej aktywności społeczności lokalnej za pomocą:

  1. podnoszenia umiejętności sportowych wśród dzieci w wieku 7-12 lat, które realizowane będzie poprzez organizację profesjonalnych szkoleń sportowych (treningów) dla maksymalnie 40 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych  z terenu Gminy, objętych projektem, ( dzieci z klas I-III – Grupa Skrzat oraz dzieci z klas IV-VI – Grupa Żak).
  2. aktywizacji zawodowej dorosłych umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji, a w efekcie na zdobycie, bądź zmianę pracy, która realizowana będzie poprzez cykliczne doradztwo zawodowe (diagnozę potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych oraz przedsiębiorczości ), dla co najmniej 30 dorosłych osób w wieku od 18 do 65 roku życia, ze środowiska lokalnego jako, uczestników projektu. Działanie realizowane przez Partnera projektu – Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., poprzez organizację porad indywidualnych w wymiarze 120 minut dla jednego uczestnika podczas trwania projektu w celu określenia jego kompetencji, potencjału zawodowego oraz wypracowania indywidualnego planu działania.
  3. podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród seniorów w wieku 60+, które realizowane będzie poprzez organizację kursów z obsługi komputera, smartfonów, komunikatorów internetowych, zasobów internetowych dla co najmniej 10 seniorów ze środowiska lokalnego jako, uczestników projektu. Działanie realizowane przez Partnera projektu – Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., poprzez organizację 3 warsztatów tematycznych obejmujących po 20 godzin, 4 dni po pięć godzin.
  4. rozwój idei wolontariatu sportowego, które realizowane będzie poprzez organizację szkolenia sportowego oraz stażu praktycznego dla 10 wolontariuszy ze środowiska lokalnego jako, uczestników projektu.

Realizacja planowanego projektu przyczyni się w zakresie poszczególnych działań wskazanych

powyżej w sposób bezpośredni do:

– umożliwienia uczestnictwa dzieci w zorganizowanych zajęciach sportowych,

– zmiany statusu społeczno – ekonomicznego dorosłego uczestnika projektu dzięki zapewnieniu dostępu do doradcy zawodowego w celu uzyskania pomocy w rozwoju zawodowym,

– przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników poprzez likwidację barier, zarówno technologicznych jak i psychologicznych oraz umożliwienia korzystania ze współczesnych narzędzi

i zasobów cyfrowych (dostępność do cyfrowych źródeł informacji, komunikatory, utrzymywanie bezpiecznych relacji i więzi społeczno – rodzinnych w dobie pandemii COVID-19, umiejętność

korzystania z webinariów, bezpieczne zakupy online, bezpieczne płatności online),

– budowy narzędzi służących organizacji zajęć sportowych w przyszłości bez konieczności zatrudniania wyspecjalizowanej kadry trenerskiej na terenie Gmin uczestników projektu.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły w okresie od 16 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2022 r. i polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla odpowiedniej grupy społecznej oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy terytorialnie odpowiadającemu adresowi zamieszkania kandydata lub w wersji elektronicznej przesłanie skanu na adres: biuro@apkarkonosze.pl

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w każdym Urzędzie Gminy – Partnerze Projektu oraz poniżej.